Sausio 31 d.
Auksinė verslo taisyklė: būk puse žingsnio priekyje kitų

Mano principas toks - būk puse žingsnio priekyje kitų, nesvarbu, ką darai. Jeigu būsi puse žingsnio priekyje, visi bus motyvuoti tave vytis, o tu būsi motyvuotas kurti, daryti vis ką nors nauja“, - verslo sėkmės formulę išdavė UAB „Jundos stalių gaminiai“ direktorius Gediminas Jegelevičius.

Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.

Ma­no na­muo­se „Jun­dos sta­lių ga­mi­nių“ du­rys, o ko­kios ta­vo? - tar­si ko­ky­bės ir įver­ti­ni­mo ga­ran­tas tam­pa pir­kė­jų su­pra­ti­mas ir ver­ti­ni­mas, kad tas, kas ge­ra ir ko­ky­biš­ka, yra Aly­taus ra­jo­ne įsi­kū­ru­sios įmo­nės „Jun­dos sta­lių ga­mi­niai“ pro­duk­ci­ja ir ja di­džiuo­tis sa­vuo­se na­muo­se pri­va­lu. Skai­ty­ki­te apie įmo­nės veik­lą, iš­skir­ti­nu­mą ir ši­lu­mą - ne tik žmo­giš­ką, bet ir kū­niš­ką.

In­drė MI­KE­LIO­NY­TĖ

Klien­tas – iš­skir­ti­nis ir ver­ti­nan­tis ko­ky­bę

Su­vok­ti, ko­kio­mis nuo­tai­ko­mis gy­ve­na ga­my­bi­nė įmo­nė, ga­li­ma tik ap­si­lan­kius jo­je ir pa­ben­dra­vus su dar­buo­to­jais, ku­rių kas­die­nis dar­bas sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja­mas, bet jų re­zul­ta­tas ver­ti­na­mas ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir įvai­riuo­se pa­sau­lio kam­pe­liuo­se – apie 80 proc. ben­dro­vės pro­duk­ci­jos eks­por­tuo­ja­ma, ki­ta da­lis re­a­li­zuo­ja­ma vie­ti­nė­je rin­ko­je; pa­grin­di­niai klien­tai – in­di­vi­du­a­lių na­mų sa­vi­nin­kai.

„Jun­dos sta­lių ga­mi­nių“ pro­duk­ci­ja pel­ny­tai ver­ti­na­ma ne tik dėl re­zul­ta­to, bet ir dėl dar­bo kul­tū­ros – vos pra­vė­rus įmo­nės du­ris mus nu­ste­bi­na tai, kad pre­ci­ziš­kai su­tvar­ky­tas pa­tal­pas puo­šia įvai­rūs me­no kū­ri­niai: fo­to­gra­fi­jos, dro­ži­niai, do­va­no­ti ir spe­cia­liai įsi­gy­ti. Įmo­nės va­do­vas Ge­di­mi­nas Je­ge­le­vi­čius juo­kau­ja, kad jei­gu vi­sus kū­ri­nius su­ka­bin­tų – vie­tos pri­trūk­tų. Ka­dan­gi Pa­dva­riš­kių kai­me, Jun­dos gat­vė­je, ne­se­niai šiuo var­du pel­ny­tai pa­va­din­to­je įmo­nės ben­druo­me­nės gar­bei, daž­nai lan­ko­si po­ten­cia­lūs klien­tai, įmo­nės erd­ves puo­šia, ži­no­ma, ir du­rų eks­po­zi­ci­jos.

 

Įmonės gamybos vadovas Arūnas Baltulionis, dirbantis šešerius metus, sako, kad pagal darbo sąlygas "Jundos stalių gaminiai" yra viena pirmaujančių įmonių Alytuje. Svarbiausia, jog įmonėje gerbiama kiekvieno nuomonė - vadovo kabineto durys visuomet atviros pasiūlymams ir pageidavimams.

Net ir mums lan­kan­tis įmo­nė­je pa­si­ta­ri­mų sa­lė­je vy­ko de­ry­bos su klien­tais. Šie, anot va­do­vo, iš­skir­ti­niai ir ver­ti­nan­tys ko­ky­bę. „Mū­sų klien­tai ži­no, ko no­ri, jie mus drau­ge ir auk­lė­ja, tu­ri­me su­pras­ti kiek­vie­no po­rei­kius ir įgy­ven­din­ti jų no­rus. Net ir iš­ran­kiau­sias klien­tas iš mū­sų gaus tai, ko no­ri, nes jei­gu tu ne­pa­ten­kin­si klien­to no­rų, ki­ti ta­ve iš rin­kos la­bai grei­tai iš­stums. Daž­nai de­ry­bos su klien­tais, di­zai­ne­riais vyks­ta ne vie­ną va­lan­dą. Du­ris ga­mi­na­me pa­gal in­di­vi­du­a­lius už­sa­ky­mus, klien­to pa­gei­dau­ja­mą spal­vą, stik­lus ir fur­ni­tū­rą. Žmo­nės ver­ti­na ir su­pran­ta, kad ko­ky­bė – tai „Jun­dos sta­lių ga­mi­niai“, ta­čiau kad tai pa­siek­tum, tu­ri la­bai daug dirb­ti“, – apie iš­skir­ti­nę klien­tū­rą kal­bė­jo G.Je­ge­le­vi­čius.

Dar­bo kul­tū­ra – įmo­nės ver­ty­bė

Su­tik­da­mas „Aly­taus nau­jie­nas“ di­rek­to­rius pa­kvie­tė į eks­kur­si­ją po ben­dro­vės pa­tal­pas. „Mū­sų klien­tams, ypač at­vyks­tan­tiems iš Ru­si­jos, svar­bu ne tik tai, ko­kį ga­lu­ti­nį pro­duk­tą jie gau­na, įmo­nės įvaiz­dis, bet ir tai, ko­kio­mis są­ly­go­mis dir­ba įmo­nės dar­buo­to­jai“, – pra­ver­da­mas sta­lių ce­cho, ku­ris, anot pa­ties, ge­riau­siai įreng­tas, du­ris pa­sa­ko­jo G.Je­ge­le­vi­čius.

Dar­bo kul­tū­ra anks­čiau daž­nai ne­by­liai bu­vo įvar­di­ja­ma kaip ant­ra­rū­šis da­ly­kas, tai bu­vo tik są­vo­ka, ku­ri apė­mė ne vi­siems ver­sli­nin­kams su­pran­ta­mus da­ly­kus. La­biau­siai ak­cen­tuo­ta pro­duk­ci­ja ir tech­ni­nės įmo­nės ga­li­my­bės, pa­vyz­džiui – kiek du­rų per die­ną ga­li­ma pa­ga­min­ti, kiek jų nu­la­kuo­ti. Ta­čiau šian­die­ni­nis ver­slas, pa­ly­gin­ti su tuo, koks bu­vo prieš dvi­de­šimt me­tų, pa­si­kei­tęs, o ver­ty­bės iš­si­kris­ta­li­za­vu­sios. Pri­si­min­da­mas UAB „Jun­dos sta­lių ga­mi­niai“, ku­ri prieš tre­jus me­tus at­šven­tė de­šimt­me­tį, pra­džią va­do­vas sa­ko, jog ji bu­vo ki­to­kia ne­gu ki­tų ga­my­bi­nių įmo­nių.

„Kai at­si­kė­lė­me į šias pa­tal­pas, dar­bą pra­dė­jo­me ne nuo tech­ni­kos, stak­lių, ku­rios bu­vo var­ga­nos, pir­ki­mo, o nuo in­fra­struk­tū­ros kū­ri­mo. Ta­da dau­ge­lis man sa­kė: ką tu čia da­rai? Nie­kas ne­su­pra­to ma­no no­ro su­kur­ti ap­lin­ką, ku­ri ne­kel­tų pro­ble­mų. Aš ma­ty­da­vau, kaip žie­mą su ši­lu­mos pa­lai­ky­mu vargs­ta fab­ri­kai, kaip su­dė­tin­ga pa­lai­ky­ti mik­ro­kli­ma­tą, kiek daug dėl to at­si­ran­da bro­ko. Iš­spren­dę šiuos klau­si­mus in­ves­ta­vo­me į tech­ni­ką – stak­les, o ben­drą re­zul­ta­tą kū­rė dar­buo­to­jai“, – pri­si­mi­nė di­rek­to­rius.

Ka­dan­gi me­die­na yra hig­ros­ko­piš­ka me­džia­ga, tu­rin­ti sa­vy­bę su­ger­ti ir iš­ga­rin­ti drėg­mę, tech­no­lo­gi­jos me­tu pri­va­lu iš­lai­ky­ti drėg­nu­mą, to­dėl ben­dro­vė­je vei­kia mik­ro­kli­ma­to pa­lai­ky­mo sis­te­ma – re­gu­liuo­ja­ma tem­pe­ra­tū­ra ir oro drėg­nis. Dėl šios prie­žas­ties dar­buo­to­jai ce­che ga­li jaus­tis tar­si va­sa­rą – ma­lo­ni ši­lu­ma ir žmo­nės, vil­kin­tys marš­ki­nė­lius trum­po­mis ran­ko­vė­mis, čia nie­ko ne­be­ste­bi­na.

Medienos rūšiuotoja Jolanta Tamašauskienė gyvena Seirijuose, tačiau kėlionė į darbą jai neprailgsta: "Atvažiuoju iki Alytaus, o nuo ten mus veža įmonės autobusiukas, todėl problemų tikrai nekyla. Esu patenkinta darbu čia, "Jundos stalių gaminiuose"." "Įmonėje sudarytos geros darbo sąlygos: geri įrenginiai, šiltos patalpos, yra ateities perspektyvų. Aš manau svarbiausia gerai dirbti ir stengtis.   Išeidamas iš darbo durų neužtrenkiu, dar ir namie galvoju apie būsimus darbus"- džiaugėsi septynerius metus įmonėje dirbantis meistras Danas Zmitrulevičius.

Apie dar­buo­to­jus

Tai ne nor­ve­gų, ne an­glų ka­pi­ta­lo – tai lie­tu­vių su­kur­ta įmo­nė. Nors ver­slo pra­džia bu­vo prieš 22-ejus me­tus, 2000-ai­siais G.Je­ge­le­vi­čius at­si­sky­rė nuo ben­dra­min­čių kom­pa­ni­jos ir veik­lą tę­sė vie­nas. Pa­klaus­tas, ar dar­bas anuo­met ir da­bar ski­ria­si, ar dar­buo­to­jų mąs­ty­mas pa­si­kei­tęs, il­ga­me­tis va­do­vas net ne­abe­jo­da­mas at­sa­ko taip: „Žmo­nės eu­ro­pė­ja, pra­de­da ki­taip mąs­ty­ti apie sa­vo dar­bą, ki­taip jį ver­ti­na. Ima su­pras­ti, kad va­žiuo­ti į dar­bą nė­ra vien jų in­te­re­sas, bet ir darb­da­vio. Čia kaip san­do­ry­je – abid­vi pu­sės tu­ri bū­ti pa­ten­kin­tos, jei ne – san­do­ris bus pas­ku­ti­nis. Tu­ri bū­ti įdo­mu vi­siems, net ir darb­da­viui. Jei­gu man bus ne­įdo­mu, aš už­da­ry­siu, par­duo­siu – tu­ri bū­ti su­pra­ti­mas ir in­te­re­sas. Da­bar ge­ro­kai leng­viau, nei prieš de­šimt me­tų bu­vo, – dar­buo­to­jų mąs­ty­mas tik­rai pa­si­kei­tęs.“

Įmo­nė­je, ku­rio­je dir­ba 52 žmo­nės, ben­dras re­zul­ta­tas le­mia ne tik pa­si­ten­ki­ni­mą dar­bu, bet ir dar­bo už­mo­kes­tį. Anot va­do­vo, dir­bant są­ži­nin­gai ir nuo­šir­džiai vi­siems dar­buo­to­jams ke­lia­mas at­ly­gi­ni­mas: „Kon­ku­ren­cin­gas at­ly­gis tu­ri bū­ti. Kai ma­nęs kas nors pa­klau­sia, koks mū­sų dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis, vi­sa­da at­sa­kau, kad aukš­tes­nis už vi­dur­kį ši­ta­me re­gio­ne ši­to­je pra­mo­nės ša­ko­je. Aš to lai­kau­si, nes ta­da ga­liu at­si­rink­ti ge­rus spe­cia­lis­tus. Tai yra pra­na­šu­mas, pa­ly­gin­ti su ki­tais rin­kos da­ly­viais. Ma­no prin­ci­pas toks – būk pu­se žings­nio prie­ky­je ki­tų, ne­svar­bu, ką da­rai. Jei­gu bū­si pu­se žings­nio prie­ky­je, vi­si bus mo­ty­vuo­ti ta­ve vy­tis, o tu bū­si mo­ty­vuo­tas kur­ti, da­ry­ti vis ką nors nau­ja.“

Nors Lie­tu­vo­je be­dar­bių gre­tos vis di­dė­ja, apie jau­ni­mo ne­dar­bą kal­ba­ma vis gar­siau, su­si­ras­ti kva­li­fi­kuo­tą dar­buo­to­ją ne­leng­va. Anot G.Je­ge­le­vi­čiaus, no­rin­čių­jų dirb­ti yra, bet kva­li­fi­kuo­tų dar­buo­to­jų trūks­ta: „Jei­gu at­ei­na ir sa­ko: „Ką pa­sa­ky­si, tą da­ry­siu“, tai reiš­kia, kad jis ge­rai ne­pa­da­rys nie­ko, o mums to­kių ne­rei­kia. Ži­no­ma, yra žmo­nių, ku­rie ne­mo­ty­vuo­ti iš­vyk­ti iš Lie­tu­vos, o mo­ty­vuo­ti dirb­ti ir už­dirb­ti. Sten­gia­mės, kad bū­tent to­kie žmo­nės dirb­tų mū­sų įmo­nė­je.“

O tie, ku­rie su­in­te­re­suo­ti dirb­ti, ska­ti­na­mi dirb­ti na­šiau, mo­ty­va­ci­nių prie­mo­nių įmo­nė­je anaip­tol ne vie­na: dar­bi­nin­kai ap­rū­pi­na­mi dar­bo ava­ly­ne, dra­bu­žiais, jiems su­tei­kia­mos kas­me­ti­nės Ka­lė­dų ir va­sa­ros atos­to­gos, or­ga­ni­zuo­ja­mos ben­dros eks­kur­si­jos – per­nai vyk­ta į Lat­vi­ją (šie­met ir­gi pla­nuo­ja­ma iš­vy­ka), dar­buo­to­jai į dar­bą ir iš jo ve­ža­mi įmo­nės trans­por­tu. Apie 60 proc. ben­dro­vė­je dir­ban­čių žmo­nių – aly­tiš­kiai, yra iš Sei­ri­jų, But­ri­mo­nių ir ki­tų ap­lin­ki­nių vie­to­vių. G.Je­ge­le­vi­čius ne­pa­mirš­ta pa­mi­nė­ti, jog pri­imant į dar­bą pri­ori­te­tas tei­kia­mas vie­ti­niams, ta­čiau tu­rin­tiems kva­li­fi­ka­ci­ją.

Svar­bu ne kie­ky­bė, o ko­ky­bė

Po­kal­bio me­tu įmo­nės idė­ji­nin­kas ir va­do­vas G.Je­ge­le­vi­čius ne kar­tą ak­cen­tuo­ja, kad jų šū­kis: „Mes ne­sa­ko­me pi­giau, mes sa­ko­me ge­riau“ nė­ra vien skam­bus lo­zun­gas – tai tei­sy­bė. Jo nuo­mo­ne, dar­buo­to­jai kar­tais tu­ri net per­si­lauž­ti – per­ver­tin­ti ver­ty­bes, nes įmo­nės ver­ty­bė – ko­ky­bė – yra svar­biau­sia. „Mū­sų pro­duk­ci­ja nė­ra pi­gi pre­kė, nė­ra se­ri­ji­nė vie­no pro­duk­to ga­my­ba. Yra pro­duk­tų, ku­riuos ga­mi­nan­čios įmo­nės iš­gy­vens tik tuo at­ve­ju, jei­gu juos ga­mins pi­giai, ta­čiau aš se­niai sa­kiau, kad orien­tuo­ki­me ga­my­bą į sto­rą pi­ni­gi­nę, ta­da bus ge­rai“, – tar­si rim­tai, tar­si juo­kais tę­sė pa­šne­ko­vas.

2008-ųjų kri­zė bu­vo pui­kus įro­dy­mas, kad ši „Jun­dos sta­lių ga­mi­nių“ orien­ta­ci­ja tei­sin­ga. Nors kri­zės gniauž­tus įmo­nė pa­ju­to tik po me­tų, mat 2008-ai­siais tie­kė pro­duk­ci­ją į Ry­tus, ji su­ge­bė­jo iš­lai­ky­ti kar­te­lę ta­me ly­gy­je, dėl ku­rio jos pro­duk­ci­ja yra ver­ti­na­ma. „Mes ma­tėm, kaip ki­ti ma­ži­no pro­duk­tų kai­nas. Aš sa­kiau, kad tai di­džiau­sia klai­da, bet ki­ti iš ma­nęs tik juo­kė­si. Pri­si­ga­mi­no pi­gių du­rų, ku­rios bu­vo ga­min­tos be tiks­li­nio pir­kė­jo, il­gai jas par­da­vi­nė­jo, ga­liau­siai te­ko dar la­biau ma­žin­ti kai­ną. Mes kai­nų ne­ma­ži­no­me ir iš­gy­ve­no­me ge­riau už juos. Vėl­gi ka­ro me­tu žmo­nės su­ge­bė­da­vo už­dirb­ti pi­ni­gų, tai per kri­zę pirk­ti pra­dė­jo tie, ku­rie su­pra­to, kad pi­ni­gai dings, jei­gu jie jų ne­in­ves­tuos“, – apie sun­kme­tį, ku­ris, anot vie­nų, bai­gė­si, anot ki­tų – vis dar tę­sia­si, svars­tė „Jun­dos sta­lių ga­mi­nių“ va­do­vas.

Ori­gi­na­las ar klas­to­tė?

Apie įmo­nės pro­duk­ci­jos ko­ky­bę liu­di­ja ir kon­ku­ren­tai. Tik ge­ras daik­tas klas­to­ja­mas – šios įmo­nės pro­duk­ci­jos klas­to­čių rin­ko­je taip pat jau esa­ma, dėl šios prie­žas­ties ben­dro­vės du­rys žen­kli­na­mos spe­cia­liu JSG žen­kliu­ku. Il­ga­me­tis di­rek­to­rius juo­kau­ja jų pro­duk­ci­ją nuo klas­to­tės leng­vai at­ski­rian­tis, ta­čiau dėl pir­kė­jų de­da­mas žen­klas – įmo­nės pa­si­di­džia­vi­mas ir gar­bės rei­ka­las. Ži­no­ma, klien­tams pa­gei­dau­jant du­rys ne­žen­kli­na­mos.

„Mū­sų pro­duk­ci­ją pra­dė­jo pa­dir­bi­nė­ti Bal­ta­ru­si­jo­je. Prieš ko­kius sep­ty­ne­rius me­tus tą pa­ste­bė­jo­me ir mums rei­kė­jo kuo nors iš­si­skir­ti. Ži­no­me net kas par­da­vi­nė­ja mū­sų pro­duk­ci­jos klas­to­tes. Kar­tą skam­bi­na man vie­na klien­tė iš Mask­vos ir sa­ko: „Avan­są su­mo­kė­jau, ko­dėl ne­pa­ga­mi­na­te, kur ma­no du­rys?“ Pa­gal už­sa­ky­mus žiū­riu, kad to­kio už­sa­ky­mo net ne­tu­ri­me, mo­te­ris ban­dė įsi­gy­ti klas­to­tę“, – pri­si­mi­nęs jau se­niai bu­vu­sią si­tu­a­ci­ją pa­sa­ko­jo va­do­vas, drau­ge ir di­džia­vo­si, kad „Jun­dos sta­lių ga­mi­niai“ – ver­ti­na­mas var­das.

Idė­jų pil­ni ne tik tie, ku­rie no­ri ant sve­ti­mo ge­ro spin­du­lių pa­si­šil­dy­ti, bet ir pats G.Je­ge­le­vi­čius. Va­do­vas juo­kau­ja, kad su­ma­ny­mų bei min­čių veik dve­jiems me­tams į prie­kį ne­stin­ga: „Jei­gu yra idė­jų, rei­kia ieš­ko­ti ke­lių joms įgy­ven­din­ti. Dau­gu­ma jų pa­si­tei­si­na, ta­čiau vi­soms rei­kia lai­ko. Idė­jų aps­tu, kar­tais net rei­kia nuo jų su­si­lai­ky­ti.“ Štai jau šį pa­va­sa­rį įmo­nė pa­si­tiks su nau­jais po­ky­čiais – į ne­se­niai su­re­mon­tuo­tas pir­mą­sias pa­tal­pas bus per­kel­tas vie­nas pa­da­li­nys, tuo­met lauks ki­tų pa­tal­pų re­no­va­vi­mas. Bun­dant gam­tai dar­bą pra­dės ir nau­jo­ji lent­pjūvė – erd­vės plėt­rai ne­stin­ga, įmo­nė val­do 7 hek­ta­rus že­mės.

Pats naudingiausias, labiausiai įmonės darbą palengvinęs įrenginys - CNC centras, jį įmonė įsigijo prieš penkerius metus. " CNC centras sumažina rankų darbo, garantuoja daugiau tikslumo, atlieka galybę funkcijų",- pasakojo operatorius Marius Kubilius. Vadovas antrina, kad darbas prie šio įrenginio reikalauja ne tik patirties, bet ir specialių žinių.

Tech­ni­nė įmo­nės ba­zė

Be­si­klau­sant įmo­nės va­do­vo pa­sa­ko­ji­mo apie at­ei­ties pla­nus, daug klau­si­mų ke­lia be­veik 6 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų įkur­ti san­dė­liai ir iš­si­dės­tę įren­gi­niai. Ir čia yra kuo di­džiuo­tis, anot G.Je­ge­le­vi­čiaus, pats nau­din­giau­sias, la­biau­siai dar­bą pa­leng­vi­nęs įren­gi­nys – CNC cen­tras, jį įmo­nė įsi­gi­jo prieš pen­ke­rius me­tus.

„CNC cen­tras su­ma­ži­na ran­kų dar­bą, ga­ran­tuo­ja dau­giau tiks­lu­mo, at­lie­ka ga­ly­bę funk­ci­jų. Mes šne­ka­me, o jis dir­ba“, – apie dar­bo įren­gi­nį pa­sa­ko­jo ope­ra­to­rius Ma­rius Ku­bi­lius. Va­do­vas ant­ri­na, kad dar­bas prie šio įren­gi­nio rei­ka­lau­ja ne tik pa­tir­ties, bet ir spe­cia­lių ži­nių. „Tai įren­gi­nys, ku­ris ge­ri­na net ir įmo­nės įvaiz­dį – sa­ve ger­bian­ti įmo­nė, ga­mi­nan­ti me­džio ga­mi­nius, tu­ri jį tu­rė­ti. To­kio dy­džio ga­min­to­jų kaip mes, tu­rin­čių uni­ver­sa­lų CNC ap­dir­bi­mo cen­trą, ne­daug. Prie jo dir­ba ypač kva­li­fi­kuo­tas žmo­gus, vis­kas kom­piu­te­ri­zuo­ta, spe­cia­lis­tas pro­gra­muo­ja tai, ką įren­gi­nys tu­ri pa­da­ry­ti.


Apdailos padalinio darbuotojoms Ramunei, Nijolei, Irenai, Editai, anot vadovo, patikėti itin daug kruopštumo ir atsakingumo reikalaujantys darbai.

Mes dir­ba­me vie­na pa­mai­na, pas mus nė­ra in­ten­sy­vu­mo, to­dėl Ma­rius – vien­val­dis šio įren­gi­nio ope­ra­to­rius“, – ne­pa­mirš­da­mas ak­cen­tuo­ti, kad įmo­nė orien­tuo­ja­si į ko­ky­bę – uni­ka­lių ir ne­stan­dar­ti­nių du­rų ga­my­bą, pa­sa­ko­ja va­do­vas.

Pa­klaus­tas, ko­kia me­die­nos ap­dir­bi­mo tech­ni­ka ge­riau­sia, G.Je­ge­le­vi­čius ne­dve­jo­da­mas at­sa­kė, kad vo­kiš­ka. Nors to­kios tech­ni­kos įmo­nė­je ne­ma­žai, ta­čiau yra ir ita­lų ga­my­bos – ji apie 30 proc. pi­ges­nė, bet ir ne to­kia pa­ti­ki­ma. „Da­bar, jei­gu per­ka­me stak­les, tai tik vo­kiš­kas. Vi­sai ne­se­niai at­va­žia­vo nau­jos ob­lia­vi­mo stak­lės, kai­nuo­jan­čios apie pu­sę mi­li­jo­no li­tų. Jas įsi­gi­jo­me li­zin­gu, sta­ty­si­me nau­ja­me, iš se­nų pa­tal­pų at­kel­ta­me me­die­nos pa­ruo­ši­mo ce­che. To­kio mo­de­lio stak­lės pir­mos Lie­tu­vo­je“, – džiau­gė­si ir at­ei­ties pla­nais da­li­jo­si G.Je­ge­le­vi­čius.

Tech­ni­nės ba­zės mo­der­ni­za­vi­mas vyk­do­mas to­dėl, kad bū­tų ga­li­ma dar la­biau pa­di­din­ti dar­bo na­šu­mą ir pa­leng­vin­ti dar­bą įmo­nė­je dir­ban­tiems žmo­nėms. Nors įpras­ta ma­ny­ti, kad ga­my­bi­nė­se įmo­nė­se dau­ge­lis dir­ban­čių­jų – vy­rai, G.Je­ge­le­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, jog es­ti dar­bų, ku­riuos ge­riau at­lie­ka mo­te­rys. Dėl šios prie­žas­ties „Jun­dos sta­lių ga­mi­nių“ ce­che ga­li­ma su­tik­ti ne vie­ną mo­te­rį – jų kruopš­tu­mas pra­ver­čia rū­šiuo­jant me­die­ną, tik­ri­nant ko­ky­bę ar at­lie­kant pas­ku­ti­nius ap­dai­los eta­pus.

Aki­vaiz­du, kad „Jun­dos sta­lių ga­mi­nių“ mi­si­ja – kur­ti aukš­tos ko­ky­bės ir iš­skir­ti­nio di­zai­no vi­daus du­ris bei ki­tus me­die­nos ga­mi­nius mak­si­ma­liai ten­ki­nant klien­tų lū­kes­čius ir iš­sau­gant dar­buo­to­jų pa­si­ten­ki­ni­mą dar­bu – ne bu­ta­fo­ri­nė, o tik­ra, nes iš Pa­dva­riš­kių kai­mo, Jun­dos gat­vės, „Aly­taus nau­jie­nos“ iš­si­ve­žė tai, kas ska­ti­na ei­ti į prie­kį – ti­kė­ji­mą idė­jo­mis ir ben­dru dar­bu bei ryž­tą siek­ti už­si­brėž­tų tiks­lų.

 
  "Alytaus naujienos" 2013 m. sausio 31 d. Nr. 13 (12346)